Tillsyn & Licens

  • Tillsyn, kontroll och licens

Lita Invest AB har hos Finansinspektionen tillstånd att

förmedla livförsäkringar i samtliga livklasser,

samt att förmedla fondandelar och ge

investeringsrådgivning om fondandelar.

Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift

att övervaka finansmarknaden. Finansinspektionen utvecklar

regler och kontrollerar att företagen inom finansmarknaden följer dem.

Ovan nämnda tillstånd för Lita Invest finns registrerade hos Bolagsverket.

  • Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP)

Lita Invest AB, org.nr.556984-0282, är ett registrerat anknutet ombud till

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), org.nr. 556324–5447.

SVP är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt

lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.  Att vara anknutet ombud till

ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall SVP, innebär att vi verkar

under SVP:s tillstånd och namn avseende investeringstjänsterna

investeringsrådgivning samt mottagande och vidarebefordran av order i fråga om

finansiella instrument. SVP granskar vår rådgivning och dokumentation

och säkerställer att verksamhet följer de regler som gäller för den

svenska värdepappersmarknaden. Granskningen syftar till att kvalitetssäkra

rådgivningen och ge kunder det skydd som de har rätt till.

.

Om du är missnöjd med, eller har funderingar eller frågor avseende

de investeringstjänster vi har erbjudit, ber vi dig i första hand kontakta oss

på Ombudsbolaget. Förhoppningsvis kan vi tillsammans reda ut aktuella omständigheter

för att hitta en lösning. Det finns alltid möjlighet att framställa klagomål till SVP.

Klagomålet ska framföras skriftligen och ställas till nedanstående adress (post eller e-post).

.
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 14, 4tr

114 46 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@svp.se

För vidare information om Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, se www.svp.se

  •  Swedsec Licens

Lita Invest:s förmedlare är Swedsec licensierade. SwedSec arbetar för

höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

Detta görs genom licensiering baserat på hög kunskapskrav och

tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

  • Insuresec licens

Lita Invest:s förmedlare är Insuresec licensierade. Insuresec

är en licensiering för att åstadkomma ökad transparens,

effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen.

Huvudsyftet med Insuresec licensen är sålunda att säkerställa

kvaliteten på rådgivningen och därmed skydda kunderna!

Insuresec2

  •  Medlem i SFM

Lita Invest AB är medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening.

SFM, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt

företräder sina kunder. Sfm skall tillvarata medlemmarnas intressen

vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. Vidare

arbetar SFM för att upprätthålla en god försäkringsförmedlingssed

bland sina medlemmar.

SFM_svart