Tillsyn & Licens

 

  • Tillsyn, kontroll och licens

Lita Invest AB har hos Finansinspektionen tillstånd att

förmedla livförsäkringar i samtliga livklasser,

samt att förmedla fondandelar och ge

investeringsrådgivning om fondandelar.

Finansinspektionen är en statlig myndighet med uppgift

att övervaka finansmarknaden. Finansinspektionen utvecklar

regler och kontrollerar att företagen inom finansmarknaden följer dem.

Ovan nämnda tillstånd för Lita Invest finns registrerade hos Bolagsverket.

  •  Swedsec Licens

Lita Invest:s förmedlare är Swedsec licensierade. SwedSec arbetar för

höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

Detta görs genom licensiering baserat på hög kunskapskrav och

tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser.

SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt.

 

licensierad via Svensk Värdepappersservice

 

 

  • Insuresec licens

Lita Invest:s förmedlare är Insuresec licensierade. Insuresec

är en licensiering för att åstadkomma ökad transparens,

effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen.

Huvudsyftet med Insuresec licensen är sålunda att säkerställa

kvaliteten på rådgivningen och därmed skydda kunderna!

Insuresec2

 

 

  •  Medlem i SFM

Lita Invest AB är medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening.

SFM, är en branschorganisation för försäkringsförmedlare som objektivt

företräder sina kunder. Sfm skall tillvarata medlemmarnas intressen

vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. Vidare

arbetar SFM för att upprätthålla en god försäkringsförmedlingssed

bland sina medlemmar.

SFM_svart