Nöjd-kund hantering

  • Nöjd-kund hantering

Vi strävar alltid efter att du som kund skall vara nöjd med oss.

Lita Invest AB har förpliktat sig att arbeta enligt god

försäkringsförmedlingssed. Skulle det ändå uppstå en situation

där du känner att vi inte har gjort som vi ska, förbinder sig

Lita Invest AB att behandla ditt klagomål snabbt, effektivt

och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet skall besvaras sakligt och

korrekt och på din begäran skriftligt. Är klagomålet att betrakta

som ett missförstånd eller ett enkelt fel bör detta åtgärdas omedelbart.

Klagomålsansvarig skall så snart som möjligt, men senast 14 dagar,

skriftligen meddela dig hur Lita Invest AB har bedömt ärendet och på

vilket sätt bolaget har följt upp ärendet. Beslutet i ett klagomålsärende

skall alltid vara skriftligt om inget annat avtalats. Om ditt klagomål

inte kan tillmötesgås skall du få en motivering till det.

Du kan också få vägledning hos Konsumenternas

Bank- och Finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå

samt hos den lokala konsumentvägledningen.

Eventuella klagomål för försäkringskunder skickas till:

Tydliga AB

Klagomålsansvarig

Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna

E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Om du efter prövning fortfarande inte anser dig kunna

acceptera Lita Invests beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 STOCKHOLM

Du har också möjlighet att låta allmän domstol pröva tvisten.

För kunder via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med SVP och inte kan lösa
problemet med rådgivaren (Lita Invest AB), ska du kontakta klagomålsansvarig skriftligen på SVP:
Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se
För ytterligare information se www.svenskvpservice.se