Hållbarhet

Försäkringsförmedling

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige.

EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att

leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet.

Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Här hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och

negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar

miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är

till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande

negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är

miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för

mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på

hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut

vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och

i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering

blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre.

Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i

vår rådgivning till dig. 

.

Investeringsrådgivning

Som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP)

omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet

som utgör investeringsrådgivning.


För att läsa mer om SVP:s arbete med hållbarhet, se https://www.svp.se/om-oss/hallbarhet/